Các trường tiểu học có tổ chức bữa ăn bán trú trên cả nước.