Nhà trường và các cán bộ cấp dưỡng sử dụng để lên thực đơn và chế biến bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học.