Trong chức năng “Tạo thực đơn từ nguyên liệu”, chọn nút ““Xem thực đơn đã tạo” để truy cập lại các thực đơn đã xây dựng.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể truy cập các thực đơn đã xây dựng bằng cách di chuyển chuột đến bảng trên giao diện trang chủ, chọn nút “Quản lý thực đơn”.