Sau khi lựa chọn các nguyên liệu sử dụng trong thực đơn mới với khối lượng phù hợp (cho 10 học sinh 8-9 tuổi), vui lòng chọn “Tính dinh dưỡng” để tính chỉ số dinh dưỡng của thực đơn. Tính dinh dưỡng của thực phẩm được thể hiện ở cuối trang “Tạo thực đơn mới”.

Lúc này, phần mềm sẽ dựa vào những điều kiện ràng buộc về tính dinh dưỡng từ đó sẽ có những thông báo hướng dẫn đến người dùng để đảm bảo thực đơn có thể đạt các tiêu chuẩn về dinh dưỡng.

Ví dụ:

Các điều kiện ràng buộc đó bao gồm:

Sau khi người dùng đã điều chỉnh thực đơn theo các hướng dẫn hiện ra, nếu thực đơn vẫn chưa cân bằng, người dùng có thể tự điều chỉnh lại hoặc chọn nút “Đề xuất” - phần mềm sẽ tự điều chỉnh lượng thực phẩm để có được một thực đơn cân bằng dinh dưỡng.