Do nhu cầu khuyến nghị dinh dưỡng cho các học sinh ở ba độ tuổi là khác nhau (6-7 tuổi, 8-9 tuổi, 10-11 tuổi) nên với cùng 1 một thực đơn cân bằng dinh dưỡng (nguyên liệu, cách nấu là như nhau), các học sinh ở 3 độ tuổi sẽ có định lượng thức ăn sau khi nấu và năng lượng khẩu phần ăn cho 1 học sinh là khác nhau.

Tại chức năng “Tạo thực đơn từ ngân hàng thực đơn” và “Tạo thực đơn từ món ăn”, người dùng có thể tham khảo thông tin dinh dưỡng chi tiết cho cả 3 độ tuổi khi chọn “Tải thực đơn tuần”, “Tải thực đơn tháng” hoặc “Tải theo lựa chọn”.

Để biết rõ lượng thực phẩm chin cho mỗi độ tuổi, người dùng sẽ sử dụng file “Công thức nấu”, mục III. ĐỊNH LƯỢNG THỨC ĂN SAU KHI NẤU VÀ NĂNG LƯỢNG KHẨU PHẦN ĂN CHO 1 HỌC SINH Ở 3 ĐỘ TUỔI

Trong chức năng “Tạo thực đơn từ nguyên liệu”, để đơn giản cho người dùng, Phần mềm yêu cầu chỉ nhập khối lượng nguyên liệu sử dụng cho 10 học sinh từ 8-9 tuổi. Sau khi đã xây dựng 1 thực đơn cân bằng dinh dưỡng, người dùng tiếp tục chọn “Xem TĐ”.

Trong file tải xuống, người dùng sẽ nhập vào khối lượng thực phẩm chín nấu được từ thực đơn người dùng tự tạo.

Từ thông tin thực đơn cân bằng dinh dưỡng đã tạo cùng khối lượng thực phẩm chín vừa nhập, Phần mềm sẽ hỗ trợ tính toán cho ra định lượng thức ăn tham khảo sau khi nấu cho học sinh ở 3 độ tuổi.