Đăng nhập vào tài khoản:

Chọn thay đổi mật khẩu, nhập mật khẩu cũ, và nhập mật khẩu mới, chọn "Lưu" và sử dụng bình thường.