Trong quá trình áp dụng các thực đơn từ Phần mềm, nhà trường có thể điều chỉnh thực phẩm sử dụng để học sinh từng bước làm quen với thực đơn mới. Sau đó, nhà trường điều chỉnh lượng thực phẩm lại về mức khuyến nghị chuẩn của thực đơn, cách làm như sau:

Kết luận: trong giai đoạn đầu áp dụng: nhà trường nên áp dụng 1 buổi/ tuần và có kế hoạch để tăng dần số buổi áp dụng trong các giai đoạn tiếp theo. Song song đó, nhà trường có thể điều chỉnh lại lượng nguyên liệu nhằm giúp học sinh cần có thời gian làm quen với thực đơn mới, tránh sự thay đổi đột ngột và học sinh chưa làm quen với một số thực phẩm mới.