Sau khi xây dựng được thực đơn cân bằng dinh dưỡng, nhà trường tải tập tin pdf “Công thức nấu” và tham khảo thông tin về “Định lượng thức ăn sau khi nấu” tại mục III của tập tin “Công thức nấu” để biết lượng phân chia thực phẩm sau khi nấu chín cho các học sinh theo từng nhóm tuổi nhất định.