Thực đơn được xây dựng theo một quy trình khoa học bao gồm 9 bước sau đây