1. Mục đích

Quản lý và điều chỉnh các thông tin cá nhân và các thực đơn đã xâydựng của người dùng.

2. Các bước sử dụng

Ø Bước 1: Sau khi đăng nhập, di chuyển chuột đến bảng “Xin chào! [Tên người dùng]”, các mục quản lý thông tin sẽ hiện ra.

Ø Bước 2: Chọn “Cập nhật thông tin cá nhân” nếu muốn cập nhật thông tin mới. Sau khi điền đầy đủ các thông tin, nhấn vào “Lưu” để lưu các thông tin vừa nhập hoặc nhấn “Làm lại” nếu muốn nhập lại

Lưu ý: các thông tin có dấu sao * là bắt buộc.

Cau hinh

Ø Bước 4: Chọn mục “Thay đổi mật khẩu” để cập nhật mật khẩu mới. Sau khi điền đầy đủ các thông tin, nhấn vào “Lưu” để lưu các thông tin vừa nhập hoặc nhấn vào “Làm lại” nếu muốn nhập lại.

Lưu ý: Các thông tin có dấu sao * là bắt buộc.

Cau hinh